Thứ Sáu, tháng 4 19, 2013

* Lo nhiều

Đêm mất ngủ,
Ngày giật dờ,
Như cơn mê,
Không ngừng nghỉ!

Sao rồi nhỉ!
Bố tỉnh chưa,
Cứ dây dưa,
Trong mờ lối.
Sao rồi nhỉ!
Bớt chút không!
5 tháng qua,
Bao xót xa.

Đâu hy vọng!
Mình chờ trông,
Đâu phép lạ...
Mình cầu mong!

Làm gì nhỉ!
Vô thường lý,
Lo toan kỹ,
Vẫn hoài công.

Trời đất rộng,
Lẽ mênh mông,
Sinh Lão Bệnh...
Luật Hóa Công.