Thứ Tư, tháng 4 17, 2013

* Theo thầy

Thầy ơi! tôi rất quý Thầy,
Nhưng rồi cũng phải thịt Thầy ăn chơi.
Lúc sung mãn Thầy để lời,
Ta tặng sinh lực cho loài lưu linh.
Lưu linh vốn giống hữu tình,
Sống vui thanh thản riêng mình rong chơi.
Cho đến khi khuất mặt trời,
Không còn tiếc nuối một thời liệt oanh.


Gai chông cao thấp rào quanh,
Giữ cả đám lại đã giành cho ta.
Ơi đồng hoang! hỡi ngàn hoa!
Thầy tôi Dê Chúa phủ phê một đời...
Nay Thầy y bát trao tôi,
Cũng xin tiếp nhận buồn vui giới truyền.