Thứ Năm, tháng 4 04, 2013

* Nhậu


Ảnh locbach

Nhậu tiếp đi anh...cứ lai rai,
Hôm nay ta phải nhậu quên đời,
Còn dê còn khỉ còn lươn cá,
Còn biết ta nay chỉ một thời.