Thứ Tư, tháng 4 03, 2013

* Chén

Ảnh Võ Ngọc Thọ

Chén nữa đi anh chỉ chén thôi,
Quanh ta đã chén chén suốt đời,
Gập ghềnh vui thú cùng chung chén,
Chợt tĩnh chút rôì laị chén thôi....