Thứ Năm, tháng 11 13, 2014

* Còn

Sóng xô vô tận,
Chen lấn vỗ bờ,
Bến đời chơ vơ,
Ta còn nguồn thơ,
Và nỗi mong chờ...

Ảnh Eo gió,Nhơn lý,Quy nhơn.
Âm còn vang vô tận,
Hận đá buồn nghìn năm,
Đêm còn mãi tối tăm,
Dáng một lằn sao băng,
Hay một đời ăn năn.