Thứ Năm, tháng 3 24, 2016

* ...đâu rồi !

Còn gì đâu ?
đất nước này...
Đêm thì lũ trộm
cướp ngày lũ quan.
Ảnh fb. Viếng Đền Vua Lê Đại Hành
Như phồn vinh,
nhưng điêu tàn,
Tài nguyên chủ mới
tên sang cả rồi!

Còn gì đâu ?
đất nước tôi...
Văn hóa mục nát
lòng người tả tơi.
Luân thường, đạo lý
rối bời,
Phải chăng Việt tộc
đến hồi suy vong.

Bởi đâu ?
vận nước long đong.
Một bầy vô dụng
vong thân tội đồ...
Ngày xưa
với thuyết tam vô,
Chư hầu cho giặc
cơ đồ tổ tiên !

Gọi là
bẻ xích phá xiềng,
Ngờ đâu lại cảnh
buồn phiền khổ đau.
Hán đế
quỹ quyệt hiểm sâu.
Tôi trung hám lợi
mưu cầu phận danh.

Còn gì nữa
bán cho nhanh !
Đâu người yêu nước
sao đành làm ngơ !