Thứ Sáu, tháng 3 25, 2016

* Quy Nhơn buổi sáng

Vẫn cà phê 
sáng hôm nay,
Vẫn Du lịch quán
hàng cây sóng... lùa.
Nghi, Lộc, vợ chồng Hòa Ánh và cháu Hiền.
Cơn gió thoáng
vị mặn xưa,
Hai câu
thơ cuối
vẫn chưa điệp vần...!