Thứ Năm, tháng 5 19, 2016

* Ngưỡng mộ Trần Huỳnh Duy Thức

Hằng triệu người
sẽ bên anh,
Công bằng là đích
đấu tranh cho đời.
Ảnh fb.
Mai này
đất Việt khắp nơi !
Ơn anh ghi nhớ
đức người hy sinh.
Trần Huỳnh Duy Thức
anh minh!
Thiện tâm, yêu nước
thân mình hiến dâng.
Còn lại đây
những tấm lòng,
Thành tâm ngưỡng mộ
bên giòng sông xanh.
Hành trình
sao sáng bóng anh
"Thức" cùng bốn biển
Sử xanh mấy người !