Thứ Tư, tháng 5 25, 2016

* Bóng tra

Gay gắt nắng trưa hè,
Ảnh Nguyễn Kim Chức
Nam non nghiêng ngã
bóng tra già.
Mẹ ru con, ngủ mê...