Thứ Hai, tháng 5 23, 2016

* Xin

Đừng lấp đời nhau
nữa vợ chồng,
Ảnh Google
Có gì nơi đó...
chán, nhàm, không!

Đã qua thì
nhớ quên đi hết...
Để nửa đời sau
khỏi bận lòng.