Thứ Năm, tháng 5 26, 2016

* Cũng đành

Phải bao lâu...
mới thoát
đời trâu ngựa?
Anh fb.
Hỡi Việt Nam
hỡi lịch sử
lầm than !
Giặc Tàu,
ác bá
tham tàn,
Chúng thương
hay ghét
chúng ngang ...
cũng đành.