Thứ Bảy, tháng 5 21, 2016

* Thứ bảy

Trời không mưa,thứ bảy...
Ảnh Melb city square.
Melbourne buồn tênh và lạnh ngắt,
Mơ về em, ghì chặt!