Thứ Tư, tháng 6 15, 2016

* Lánh tạm

Buồn đời
tạm lánh đi tu...
Ảnh fb.
Mới hay khó nhỉ
mang ...u lánh đời !
Thời nay
thiên hạ trời ơi,
Tu là tịnh dưỡng
cái thời nhiễu nhương .
Mai này
nắng lại trên đường....