Thứ Hai, tháng 6 06, 2016

* Núp bóng 3

Tìm về
tam bảo thuận quy,
Có niềm an lạc
sá chi đạo đời.
Ảnh QT fb.
Bóng Phật đài
ngã nơi nơi,
Cho tôi một chỗ
được ngồi tịnh tâm.