Thứ Ba, tháng 6 28, 2016

* Pha màu

*Lý Thừa Nghiệp :

Pha màu vẽ một bình minh
So vai với núi hỏi mình là ai
Dường như mộng dường như say
Thấy tôi trôi giữa một ngày đang lên
Cỏ cây đất đá đương thiền
Tôi đương trôi giữa vô biên nhiệm mầu.
Ảnh fb.
*Bạch Xuân Lộc :

Ngẫm đời
là chuỗi bể dâu.
Giòng thời gian
thuốc
nhuộm màu tóc tang.
Như thiêu thân
hoặc dã tràng,
Biết không ...
đâu biết
võ vàng một mai.
Muôn trùng sắc
biến hình hài,
Gác tay
thâm định
hằng dài lũy nhân.