Thứ Hai, tháng 6 06, 2016

* Núp bóng

Em ngồi
ta chẳng thấy đâu,
Bóng ngã tảng đá
qua đầu bóng đen.
Ảnh Nguyễn Quốc Tuyên
Em ngồi
núp bóng nắng xuyên...
Nắng ngã kệ nắng
em nghiêng chân cười.