Thứ Hai, tháng 6 20, 2016

* Hèn

Làm chi
tội lỗi vậy trời!
Tre
thay cốt sắt
tâm người hiểm sâu.
Ảnh fb.
Đạo đức Việt
hóa mầm nâu,
Tham lam
tai họa
trên đầu dân đen.
Trong ngoài não
bộ tính
hèn!
Văn minh Việt
hóa
đảo điên đất trời.
Đỉnh cao
trí tuệ loài người,
Dối trá
nào biết
bên đời còn nhân...
Nhũng tham
hèn hạ
tráo trân !
Ảnh fb.