Thứ Bảy, tháng 6 11, 2016

* Lâm Cẩm Ái

Ái
trong ảnh này
lạ quá nha,
Ảnh Lâm Cẩm Ái 
Nhà Can,
vũng Xương Lý đây mà,
Trông cô
vui lắm
tươi thêm rõ,
Một thoáng
an bình
sóng gió qua!