Thứ Ba, tháng 8 01, 2017

* Giã biệt San Jose

Giã biệt San Jose !
giã biệt người,
Tôi đi tìm lại
cái riêng tôi,
Ảnh Hoan Võ
Của đam mê ...
của
đời phiêu lãng,
Một chút buồn rưng
dẫu ai cười!

Giã biệt San Jose,
giã biệt em,
Thời gian
cuộc hạnh ngộ êm đêm,
Có đêm thao thức
đêm mong đợi,
Có ngày lẫn tránh
một kỳ duyên...

Giã biệt San Jose,
đã có tôi.
Giã biệt San Jose,
để lại người.
Cái có cái không
điều hư ảo...
Để Mel-bourne
còn chút của tôi.