Thứ Hai, tháng 8 07, 2017

* Thoát Trung

Ngày nào
trên đất còn tôi!
Ngày ấy mình vẫn
kêu đòi " Thoát Trung"!
Cổng chào Footscray fb.

Hán gian
một lũ điên khùng,
Nhưng khùng nặng nhất...
ruồi ...
cùng bám đuôi.
Người Việt tôi
mở mắt rồi !...
Trễ chưa ?- Dân trí ! sáng ngời dân sinh !
"Dân chủ"
Tàu...Cộng hoảng kinh!