Thứ Năm, tháng 8 31, 2017

* Tháng 9 Melbourne (1)

Không có Mai
cũng còn Đào,
Không chờ, đón, đợi...
cũng rào rực Xuân.
Ảnh bxl. Sunshine.
Đường quen
qua lại bao lần,
Sao còn nhầm lẫn
khi gần lúc xa !