Thứ Bảy, tháng 8 26, 2017

* Chim Lạc ở Footscray.

Cao xa còn
khoảng trời xanh,
Sau chùm dày đặc
mây giăng phủ đầu.
Ảnh bxl. Cổng chào Footscray.
Đàn chim Việt
lạc về đâu?
Cọi nguồn vẫn đó ...
nỗi sầu ly hương!
Phương Nam
vời vợi dặm trường,
Cho yên cánh mỏi
nguồn thương lạc loài.
Nghìn năm sau
nơi xứ người,
Tổ loài chim Lạc
xây nơi đất lành.
Cùng gắng sức
biển đề danh,
Footscray vẽ ...
bức Việt tranh lưu đời.