Thứ Bảy, tháng 3 24, 2018

* Mang kính

Năm con người
mang kính,
Viễn, loạn ...
có đủ khoen,
Ảnh fb Trương Văn Dân.

Tròng, vành
đầy hay mỏng,
Nhìn nhau
mình giống nghen!
Giống cái chi ai biết,
Chỉ chọn ngay
chữ Phiền!
Mọt sách
hay già nụ,
Tìm nghĩa hợp
để khen.