Thứ Bảy, tháng 3 24, 2018

* Muối Vũng Nồm

Biển Melbourne,
biển Cali.
Tôi qua Mỹ,
về Úc châu,
Ảnh fb. bxl

Không đâu
độ muối
mặn sâu
như Vũng Nồm!