Thứ Hai, tháng 3 26, 2018

* Vô ưu sắc

Đến tuổi phải nghỉ hưu,
Nằm nhà trông vô dụng,
Tự nguyện làm an ninh,
Bất kỳ đâu cần mình!
Ảnh fb. bxl.

Đêm nay ra bãi xe,
Chiếc Lam bor ghi ni,
Sang, tiện, đẹp...khỏi chê,
Mang vào mạng đề thơ.
Quyền, tiền...lắm người mê,
Tài, sắc cũng được khoe,
Chiếm đoạt chiến tranh hề,
Khổ đau vì tham mê.
Ai thích cứ hoan nghênh,
Đồ cao giá chúng sanh,
Xin...không phải của mình,
Cho bình an phát sinh.
Nơi dục lạc vô tình.
Sắc vô ưu lung linh !