Thứ Tư, tháng 8 08, 2018

* Chốn đi về

Đã nghỉ hưu
rồi sao cũng được!
Đỗ Phủ khuyên (*)
"Bất kiến tùng đình".
Bóng dáng tôi (72-74).
Thanh thơi
thơ với bạn mình.
Trăng thanh gió mát,
hữu tình mấy ai.
Quê hương đâu
chốn xứ người?
Mặc ai chối bỏ
vì đời nhiễu nhương.
Thế mới hay
kiếp vô thường...
Hôm qua... chưa phải
con đường hôm nay...
Dẫu nơi kia
còn dấu giày,
Của người muôn mặt
dẫm dày nghĩa nhân.
Vẫn là nơi
mà khi cần,
Gọi tên trọn vẹn
một lần "Quê hương"!

(*) Đỗ Phủ tên của nhà thơ đời nhà Đường TQ.