Thứ Tư, tháng 11 24, 2021

* Quyến luyến

 Quyến luyến… 
sao đành phút chia ly,
Nghìn trùng xa cách 
nói gì đây,
Ngoài kia 
ghềnh thác chân mây vắng,
Thương nhớ mơ hồ 
ước mong chi!
Ảnh Nguyễn Văn Sâm
Chẳng hẹn hò nhau 
lại tương phùng,
Bao năm 
cách trở bóng tây đông,
Duyên đâu hội hạ 
Cali. ngộ,
Nắng giải Melbourne 
một dòng sông …