Thứ Ba, tháng 11 30, 2021

* Điêu ngoa

 Hãy điêu ngoa 
như anh chưa từng có thể,
Lấy làm vui 
như em được dụ dỗ một lần,
Hiểu rõ ràng 
như có sự hấp dẫn tình anh,
Nếu là tội lỗi 
cho em xin lần sám hối…
Ảnh fb.
Để mai đây 
có khi nào Thượng Đế hỏi?
Thì Ngài ơi 
con có quá dại khờ?
Bỏ mặc đời 
vượt qua mọi khen chê,
Sống chung với những nhiêu Khê
luyến ái!
Bởi yêu đương 
có làm chi nên tội,
Ngài cho bao nhiêu 
con nguyện dụng bấy nhiêu thôi,
Rồi có ngày…
khi tiềm lực cạn rồi,
Rất có thể con trình với Ngài 
xin tăng viện.
Thứ năng lực 
yêu vô bờ vô bến,
Những đam mê chỉ có được 
ở con người,
Xót xa nhiều 
mọi thứ Ngài cho tôi,
Sao có thứ bị tội 
có thứ thì không cho là tội?

Hãy điêu ngoa 
như anh có thể,
Thật dễ thương 
thỏa mãn một yêu cầu,
Không có gì hạnh phúc 
hay khổ đau,
Và nếu có hoặc không 
không hề phiền não!