Thứ Ba, tháng 11 23, 2021

* Con cháu

 Không có con 
để đưa đi học,
Thì đón cháu học về 
chứ khó nhọc chi đâu,
Ảnh fb bxl
Thế hệ trước 
thế hệ sau 
tiếp bước nhau,
Nhân loại vững tiến 
mưu cầu 
văn minh.