Thứ Năm, tháng 11 04, 2021

* Khôn dại

 ngồi ghế vàng sung sướng chi?
lý tưởng cộng sản nghĩa gì lòng ông?
dân thật thà dài cổ trông?
rừng khô biển cạn còn mong được gì?
Ảnh Internet.
định hướng lạc hậu cực kỳ!
làm sao có thể xoá đi ảnh này
phong kiến chẳng dám so bì,
đế quốc lên tiếng ra chi bẩn mồm.
mặt dày cứ tưởng mình khôn!