Thứ Sáu, tháng 2 24, 2023

* Trường SPQN.

 Đổi thay thức mấy cũng nhận ra,
Cái nơi ấy đã cho tôi là…
50 năm cũng qua mau nhỉ,
Nhớ thầy nhớ bạn nhớ người ta!
Ảnh SPQN