Thứ Năm, tháng 2 16, 2023

* Đi lễ chùa

 Em đã về Chùa rồi sao!
Cho tôi được nhắn lời chào thận tâm.
Ở đó có Phật nhưng không?
Nơi em đang giữ cả gần và xa…
Ảnh Hang Ta.
Trong Chùa khấn tụng Nam Mô,
Ai hay Thầy đã tâm vô đạo lành.
Lòng em thành thật tinh anh,
Ấy là quả Phật tuệ sanh hiện tiền!
Còn nơi nào Phật linh thiêng…