Thứ Bảy, tháng 2 11, 2023

* Grampians vịnh vui

Thi sĩ Tô Đông Pha có viết:
Mù tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang,
Khi chưa đến đó luống mơ màng,
Đến rồi thì thấy không chi lạ,
Mù tỏa Lô Sơn sóng Chiết Giang!
Ảnh Lý Thừa Nghiệp 
Hòa Thượng Từ Thông diễn vui:
Mồ tổ bay ơi nọ chửi tao,
Chưa tu tao có nhịn đâu nào,
Tu rồi thì bảo thôi thậy kệ,
Mồ tổ bay ơi nọ chửi tao!
...
Mình cũng ngứa miệng bu boa:
Thiên hạ quên đời lậm rượu bia,
Chưa say thấy huyên náo vui hè,
Say rồi mới ngộ ơi trần khổ,
Thiên hạ quên đời lậm rượu bia!