Thứ Bảy, tháng 2 25, 2023

* Nhớ Ải Chi Lăng

 Năm lần bảy lượt mộng cuồng điên!
Xâm lược Đại Nam loạn nhiễu phiền,
Tan tành đại bại không manh giáp,
Ngàn năm chưa vỡ mộng cuồng điên!
Ảnh fb.
Ngàn năm mộng ấy vẫn còn nguyên?
Xây dựng Trung Hoa một đàng thiên,
Năm châu bốn biển quy một mối,
Được hề! dễ vậy mộng cuồng điên?