Thứ Năm, tháng 3 21, 2024

* 50 năm còn lại

 Chừng như đã 
50 năm đánh mất,
Giờ tìm nhau tình nghĩa 
có ngỡ ngàng,
Cái còn đây 
sản phẩm của lầm than,
Giật mình 
tỉnh mộng 
võ vàng đời nhau…
Ảnh fb bxl 

Google dịch:

As long as it was
50 years lost,
Now find each other's love
are surprised,
What's still here
product of misery,
Startle
wake up
martial arts of each other's life...