Chủ Nhật, tháng 3 10, 2024

* Mong được “ bầu“

 Đầu tháng hai 
bầu trên giàn quằng trái,
Sao trong nhà tôi 
chẳng thấy quả nào,
50 năm 
quần quật hư hao,
Coi như vô vọng 
thuở nào đời nhau.
Ảnh fb.
Miếu linh 
chùa hiển cơ cầu…
Ví như phước hoạ 
giáng đầu nhân sinh.
Tại mình 
cũng không phải tại mình!
Biết đâu 
giục miết vô tình thành chương.
Năm qua năm 
nhánh liễu quanh tường !

Google dịch:

Beginning of February
gourd on the left trellis,
Stars in my house
didn't see any results,
50 years
worn out pants,
It seems hopeless
always together.
Spirit temple
Hien Co Pagoda Praying…
For example, blessings and disasters
beheading humanity.
Because of me
It's not my fault either!
Who knows?
Urging unintentionally into chapters.
Year after year
Willow branches around the wall!