Thứ Sáu, tháng 3 22, 2024

* Spqn Đà Nẵng hội xuân 2024

 Cảm ơn SPQN…cho ta những ngày vui…

Chúng ta mất 50 năm 
để có,
Được bao lần… 
ký ức trong đời,
Hoa nở rồi tàn 
và mây chẳng ngừng trôi,
Yêu muốn giữ 
mà tình người không thể!

Ảnh kh 11 Spqn tại Đà Nẵng.
Thế mới ngộ vô thường 
trong cuộc thế,
Quên đi thôi 
để chấp nhận thật nhiều,
Lúc rộn ràng 
lúc tấp nập…đìu hiu.
Tâm yên ổn 
an nhiên và tự tại!
Dẫu 50 năm qua 
như là đang lập lại,
Cái ngày xưa 
chẳng hoàn hảo rất hồn nhiên,
Không sa hoa 
lắm đày đọa những truân chuyên,
Thôi thì kệ 
mình còn đây với nhau tuyệt diệu?

Google dịch:

Thank you SPQN... give us happy days...

It took us 50 years
to have,
How many times…
memories of life,
Flowers bloom and then fade
and the clouds never stop flowing,
Love wants to keep
that human love cannot!
Only then will you realize impermanence
in life,
Just forget it
to accept so much,
Busy times
busy time... sad.
Peace of mind
peaceful and free!
Even after 50 years
as if repeating,
The old days
imperfect, very innocent,
No lavishness
many torments and hardships,
Well, never mind
We're still here together, wonderful?