Chủ Nhật, tháng 3 24, 2024

* Đường xa

 Đường thì dài và xa xa vô tận,
Mà đời người hữu hạn không chừng…
Đừng tưởng như bản tánh một bình xăng,
Cạn rồi đầy tiếp dung dăng lẽ thường.
Hôm qua vui khoẻ bỗng dưng hôm nay buồn bã,
Đã biếng ăn và cũng chẳng muốn ra ngoài,
Ảnh Internet 
Ước chi như thời tuổi trẻ tuyệt vời,
Trèo non vượt biển dẫu đời bể dâu.
…Của cải thu tóm gom góp thật nhiều làm gì đâu?
Có khi không chân chính đục ngầu tổ tông?
Sống là sống cùng sống với cộng đồng,
Công bình là đạo muôn lòng ước mơ!

Google dịch:

The road is long and endlessly far away,
But human life is finite...
Don't think of your nature as a tank of gas,
Empty, then full, continue using common sense.
Yesterday was happy and healthy, but today I'm sad.
I lost my appetite and didn't want to go out.
I wish it was like my wonderful youth,
Climb mountains and cross seas even though life is miserable.
…What is the use of gathering so much wealth?
Maybe it's not the true ancestral turbidity?
Living is living together with the community,
Justice is the dream of every heart!