Chủ Nhật, tháng 3 31, 2024

* Nhớ thầy

 Miên man 
câu chuyện “lửa tàn”,
50 năm tưởng võ vàng 
nhạt phai.
Có chúng em 
những hình hài,
Lời thầy văng vẳng bên tai 
thâm tình…
Ảnh fb
50 năm 
ngỡ vô tình,
Ra đi nhập cuộc mưu sinh 
cùng người.
Quản gì thế sự 
nổi trôi,
Vững tay chèo lái 
ơn lời thầy khuyên…
Mang cô đơn 
giữa đêm trường,
Nhưng không cô độc 
dặm đường ngược xuôi.
Mang về đây 
tin yêu đời,
Nhúm lên ánh sáng 
niềm vui mọi lòng.
Bao giờ thôi hết
hoài mong…

Google dịch:

Constantly
the story of "the burning fire",
50 years of martial arts gold
faded.
There are us
shapes,
The teacher's words echoed in my ears
intimate…
50 years
seemingly by accident,
Go out to make a living
same person.
What's the matter?
floating,
Steady hand at the wheel
Thank you for your advice...
Bring loneliness
middle of the night,
But not alone
miles back and forth.
Bring it back here
believe in love life,
Pinch up the light
joy to all hearts.
When will it stop?
longing for…