Thứ Hai, tháng 3 11, 2024

* Không những là tham

 Còn ai có nhiều hơn?
Tiền cướp của nhân dân,
Rồi cuộc đời buồn tênh,
Lấy chi để đắp đền…
Ảnh Internet 

Ngồi chỗm trên luật pháp,
Khuynh đảo hàng tiểu nhân,
Rồi cuộc đời buồn tênh,
Kiếp nào sao đáp đền…

Như là lượm chưa hết,
Tài sản của người Nam,
Lòng tham người phương Bắc,(*)
Thì tuỳ theo… cứ làm!

Có hưởng được gì không?
Làm con rối hai tròng,
Rồi cuộc đời buồn tênh,
Cơn mưa dầm lênh đênh.

Còn ai muốn nhiều thêm?
Đem so sánh thiệt hơn,
Rồi cuộc đời buồn tênh,
Giữa vách ngục trần gian.

(*) Tác giả nghĩ rằng có bàn tay lông lá của Kẻ Lạ

Google dịch:

Who has more?
Money stolen from the people,
Then life becomes sad,
What should I use to build a temple...

Sitting above the law,
Stirring up petty people,
Then life becomes sad,
What life can you repay...

As if the collection has not been finished yet,
Property of the Southern people,
The greed of the Northerners,(*)
Well, it depends... just do it!

Do you get anything?
Make a bifocal puppet,
Then life becomes sad,
The rain is pouring down.

Who wants more?
To compare more closely,
Then life becomes sad,
Walls of earthly prison.

(*) The author thinks that there is a hairy hand of Stranger!