Thứ Ba, tháng 3 12, 2024

* Thất hiệp

Thất hiệp đại náo Mỹ Cang…(*)
Ghé nhà anh Tám Phước Sơn dùng trà.
Cà phê sẵn đã hôm qua,
Từ ba số 1 ép pha thường ngày.
Ảnh Thế Phong
Sáng nay pic-nic về đây,
Râm ran vui kể bên Tây có Tàu.
Cũng có đêm giữa ban ngày, 
Tham Sân Si đủ Mạng Nghi như thường.
Có cái khác như lạ thường,
Công lý, pháp luật là khuôn thước đời.
Chứ sao cho đẹp lòng người?

(*) Những quán bánh xèo tôm nhảy.

Google dịch:


The Seven Heroes caused chaos in My Cang...(*)
Visit Mr. Tam Phuoc Son's house for tea.
The coffee was ready yesterday,
From three numbers 1 pressed into daily mix.
Here comes the picnic this morning,
Happy to hear that there is China in the West.
There is also night in the middle of the day,
Greed, Anger, and Ignorance have enough Doubt as usual.
There is something else that seems strange,
Justice and law are the standards of life.
But how to please people?

(*) Jumping shrimp pancake shops.