Thứ Hai, tháng 7 30, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 05

Mỹ Văn Công
LỤC BÁT CA DAO
Từ trong rơm rạ bước ra
Nụ tinh khôi nọ nõn nà đầu thai
Nghe quê hương thở tiếng dài
Nghìn năm rúng động một bài ca dao.


Từ trong bùn đọng bơi chui,
Làm  thân áo gấm nặc mùi xa hoa.
Quê hương ta phải của ta?
Đêm ngâm lục bát ngày lo gục đầu...