Thứ Tư, tháng 8 03, 2016

* Võ Bình Định

"Ai về Bình Định mà coi,
Con gái xứ Nẫu giỏi roi cả quyền." Tục ngữ.

Là nhi nữ phận thuyền quyên,
Giữ gìn bản sắc quốc truyền gia phong.
Noi gương Trưng, Triệu nối giòng,
Trung trinh hiếu để đức trong đạo ngời.

 Võ Sư Hà Trọng Ngự.
Đã được thân sống giữa trời,
Không quên vai gánh một đời làm trai.
Công phu luyện tập miệt mài,
Tu nhân học lễ một mai cho người.

Tây Sơn trống giục khắp nơi!
Tôi nghe rộn rã Ngọc Hồi, Đống Đa.
Võ Bình Định trọng nhu hòa,
Nhưng với cường địch gian tà diệt vong.

Dẫu cho vận nước long đong,
Người dân xứ Nẫu tấm lòng hiền lương.
Bình Thái Đạo rạng một phương...!