Thứ Ba, tháng 12 20, 2016

* Giáng Sinh của Chúa 2016

Ảnh fb.
Lại thêm lần nữa
đón ngày Giáng Sinh,
Vui vì trần thế
hiện Đấng anh minh!
Công bình,bác ái
rạng đức hy sinh,
Mừng cho nhân loại
Đấng yêu thương mình.

Chúc cho muôn người
hạnh phúc an vui...
Khổ đau giao gởi
con Trời nhận mang.
Chúc cho muôn người
cậy Đấng trời ban,
Tội lỗi được cứu
bình yên đời đời....