Thứ Năm, tháng 2 16, 2017

* Tôi nhớ tháng hai

Bảy chín,
Mười bảy tháng hai,
Tôi còn ghi khắc
nhớ hoài không quên!
Ảnh fb.
Bắc phương xâm lược
buồn tênh,
Thù sâu
nung nấu tim gan
suốt đời !
Tháng hai bảy chín
ai ơi !
Câu ca dao nhắc
truyền đời cháu con.
Người Việt còn
Việt Nam còn!
Chung vai
xuống biển lên non
lập đời.
Mưu nào
bán đứng nước tôi,
Chiêu Thống, Ích Tắc ...
đời đời hổ danh!
Việt Nam
vẫn Việt Nam
thành!
Kiên cường
với giặc ngoại xâm...
kiên cường!
Tham nhũng
cũng là tai ương ...
Mọt dân, khốn khó
bởi phường vong nô.
Tháng hai
mười bảy điểm tô,
Biên cương nước Việt
làm mồ ngoại xâm.