Thứ Năm, tháng 1 18, 2018

* Lời Phật

Rõ ràng
giải thoát là đây!
Nghiệp, Duyên, Nhân quả ...
ai bày ra đâu!
Ảnh fb.

Trong tự nhiên
Phép nhiệm mầu!
Mâu Ni Đức Phật
tu cầu ngộ ra.
Lời kinh soi cõi Ta Bà,
Chúng sanh thấu hiểu
đâu là đường đi!
Bát chánh đạo
thuận duyên vì...
...cảnh, tâm, tưởng, thọ...
vần thi đạo đời.
Chẳng ai quyền lực
cứu người!
Từ bị bác ái
cải dời nghiệp duyên.
Tạo nhân quả ứng
nhãn tiền!