Thứ Sáu, tháng 1 05, 2018

* Hương Xưa- Trần Viết Dũng

Tui và ...
ngày ấy của tui,(*)
Lâu lâu diễn lại
ngâm ngùi nhớ nhau!
Ảnh HX. 2012.

Vắng không
cấy tạo niềm đau,
Tui và tui đó
... chung màu thời gian.

(*) tôi (giọng bình dân của người Bình Định,Vn.)