Thứ Sáu, tháng 2 02, 2018

* Vết xe lăn

Cuộc tương tàn
đến thế thôi,
Nước hình thống nhất
lòng người tan hoang!
Ảnh Fb.


Đảng !
trở nên một ông Hoàng,
Trị dân bằng sách
hoàn toàn ngoại lai!
Đạo đức Việt
mất đâu rồi?
Cái bóng Định Hướng
khóc cười khổ thay.
Người Việt
mãi mãi trắng tay!
Còng lưng nô lệ
đời này...mai sau!
Cộng Tàu
tư bản tiến sâu...
Tương lai vẫn chủ
gõ đầu dân ta.
...đừng hoảng! mất vía ta... là!
Đỉnh cao trí tuệ
tà tà lai rai.
Mất nước
 lỗi thuộc về ai?
Dân không giàu, sao nước mạnh?
Các ngài anh minh!