Thứ Sáu, tháng 7 13, 2018

* Giữa đông 2018

Còn đây
chiếc lá trên cành,
Đông dài
lẳng lặng
lạnh căm giữa mùa.
Ảnh fb. bxl.
Chờ đợi chi
gió, mây, mưa...
Chuyện đời, chuyện vật,
yên chưa
chuyện lòng!
Hôm nay
có chút nắng trong,
Tôi vui bước chậm
dạo ngâm
lời thiền.
Quán chơn
"Thập nhị nhân duyên"...