Thứ Sáu, tháng 7 06, 2018

* Chê thơ

Chê thơ tôi
nhất là em,
Thuộc thơ tôi
vẫn
không tìm ra ai.
Ảnh fb. Nancy
Đời
không là phận rủi may!
Bất tài, dị tưởng
làm chi nên đời.
Bốn mươi năm
vắng
xa xôi,...
Em
trên đất Mỹ
tôi hoài Úc châu.
Nhớ đến nhau
mộng giao lưu,
Kẻ yên gia thất
người hoài lãng du.
Trùng dương mây
và sương mù...
Thơ tôi vẫn giữ
nét sầu lẻ loi!
Chê thơ
không đọc lâu rồi,
Mà người cứ tưởng
còn ngồi chấm câu...
Ngũ ngôn, lục bát
đổi màu,
...hờn chi chỉ để
cái đau vô tình.